کتاب محاسبات ماتریسی (Matrix Computations)کتاب حاضر با عنوان محاسبات ماتریسی (Matrix Computations) یکی از کتب مرجع در زمینه ی روشهای عددی برای محاسبات و تحلیل های ماتریسی است. فهرست کامل این کتاب شامل روشهای مختلف عددی است که سرفصل های آن عبارتند از:

۱- مسائل ضرب ماتریسی
۲- تحلیل ماتریس
۳- متعامدسازی و کمترین مربعات
۴- محاسبات ماتریس موازی
۵- مسائل مقدار ویژه ی غیر متقارن
۸- مسائل مقدار ویژه ی متقارن
۹- روش های لنکزوس (Lanczos)
10- روش های تکراری برای سیستمهای خطی
۱۱- توابع ماتریسها
۱۲- مباحث ویژه

این کتاب می تواند بعنوان راهنمایی در انجام پروژه های دانشجویی مرتبط با حل های ریاضی و عددی مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود کتاب

مبلغ: ۲۰۰۰ تومان