حل دستگاه معادلات خطیبرنامه ی حاضر با استفاده از الگوریتم روش حذفی گوس با جایگزینی پسرو (Gaussian elimination with back substitution) به حل دستگاه معادلات خطی می پردازد. برنامه به گونه ای نوشته شده است که با دریافت ورودی ماتریس ضرایب A و بردار b به حل دستگاه می پردازد و بردار مجهولات x را در خروجی نمایش میدهد. در این الگوریتم از روش های محورگیری یا لولا (Pivoting) استفاده نگردیده است. جزئیات بیشتر درباره ی ورودی ها و خروجی به همراه مثالی در متن کد به صورت کامنت ذکر شده است. (بیشتر…)

مبلغ: ۲۰۰۰ تومان