بلاگ

آخرین اخبار و مقالات ما را دنبال کنید.

روش هالی (Halley’s Method)

در آنالیز و محاسبات عددی، روش هالی یک الگوریتم ریشه یابی مورد استفاده برای توابع با یک متغیر حقیقی و با مشتق دوم پیوسته است و به نام مخترع آن ادموند هالی (Edmond Halley) نامگذاری گشته است. مانند هر روش ریشه یابی، روش هالی یک الگوریتم عددی برای حل معادله غیر خطی ƒ(x) = 0 است که در اینجا تابع ƒ یک تابع از یک متغیر حقیقی است. این روش متشکل از دنباله ای از تکرار آورده شده در فرمول بالا می باشد که X0 حدس اولیه برای ریشه ی تابع می باشد. برنامه ی ارائه شده بگونه ای نوشته شده است که با دریافت ورودی تابع مورد نظر برای ریشه یابی و همچنین حدس اولیه و دقت همگرایی به حل مسئله پرداخته و ریشه ی تابع را بهمراه خطای همگرایی در خروجی نمایش می دهد. توضیحات مرتبط با ورودی ها و خروجی ها و همچنین موارد لازم بصورت کامنت در متن برنامه ذکر شده اند.