بلاگ

آخرین اخبار و مقالات ما را دنبال کنید.

blog-post image

مجموعه ی برنامه های مکانیک مواد مرکب (Compsite Materials)

مجموعه ی حاضر شامل برنامه های محاسباتی نوشته شده برای مکانیک مواد مرکب (کامپوزیت ها) و محاسبه ی خواص مواد اورتوتروپیک و همچنین بررسی تئوری های شکست آن ها می باشد که هر برنامه به همراه توضیحات مرتبط با آن در ادامه ی مطلب آمده است.

پروژه ی ۱:

برنامه ی نوشته شده که خواص الاستیک تک لایه (E1 , E2 , G12 , V12) را با استفاده از خواص الاستیک فایبر و ماتریس محاسبه می نماید. توضیحات بیشتر درباره ی ورودی ها در متن برنامه بصورت کامنت ذکر شده است. در صورت داشتن سوال در باره ی این کد می توانید در ذیل همین مطلب مطرح بفرمایید.

پروژه ی ۲:

برنامه ی نوشته شده که ماتریس های سفتی و نرمی (S , Q) را برای یک تک لایه با خواص مشخص E1 , E2 , G12 , V12 حساب می نماید.  توضیحات بیشتر درباره ی ورودی ها در متن برنامه بصورت کامنت ذکر شده است. در صورت داشتن سوال در باره ی این کد می توانید در ذیل همین مطلب مطرح بفرمایید.

پروژه ی ۳:

برنامه ی نوشته شده که ماتریس های سفتی و نرمی انتقال یافته (S , Q) را برای یک تک لایه با خواص Sij و Qij و زاویه فایبر θ حساب می نماید. در صورت داشتن سوال در باره ی این کد می توانید در ذیل همین مطلب مطرح بفرمایید.

پروژه ی ۴:

برنامه ی نوشته شده که بردار کرنش در سیستم ماده (۱ , ۲) برای یک تک لایه با خواص مشخص را با استفاده از بردار تنش در همان سیستم حساب می نماید. توضیحات بیشتر درباره ی ورودی ها در متن برنامه بصورت کامنت ذکر شده است. در صورت داشتن سوال در باره ی این کد می توانید در ذیل همین مطلب مطرح بفرمایید.

پروژه ی ۵:

برنامه ی نوشته شده که بردار کرنش در سیستم جسم (x , y) را برای یک تک لایه با خواص مشخص را با استفاده از بردار تنش در همان سیستم حساب می نماید. توضیحات بیشتر درباره ی ورودی ها در متن برنامه بصورت کامنت ذکر شده است. در صورت داشتن سوال در باره ی این کد می توانید در ذیل همین مطلب مطرح بفرمایید.

پروژه ی ۶:

برنامه ی نوشته شده که تنش یا کرنش در سیستم جسم را به تنش یا کرنش در سیستم ماده منتقل می نماید. توضیحات بیشتر درباره ی ورودی ها در متن برنامه بصورت کامنت ذکر شده است. در صورت داشتن سوال در باره ی این کد می توانید در ذیل همین مطلب مطرح بفرمایید.

پروژه ی ۷:

برنامه ی نوشته شده برای بررسی معیار ساقط شدن (شکست) تئوری تنش حداکثر (Maximum Stress Theory) در کامپوزیت. توضیحات بیشتر درباره ی ورودی ها در متن برنامه بصورت کامنت ذکر شده است. در صورت داشتن سوال در باره ی این کد می توانید در ذیل همین مطلب مطرح بفرمایید.

پروژه ی ۸:

برنامه ی نوشته شده برای بررسی معیار ساقط شدن (شکست) تئوری تسای-وو (Tsai-Wu Stress Theory) در کامپوزیت. توضیحات بیشتر درباره ی ورودی ها در متن برنامه بصورت کامنت ذکر شده است. در صورت داشتن سوال در باره ی این کد می توانید در ذیل همین مطلب مطرح بفرمایید.

پروژه ی ۹:

برنامه ی حاضر با دریافت خواص مکانیکی لایه های کامپوزیت چندلایه ی اورتوتروپیک (Orthotropic lamina) به عنوان ورودی، ماتریس های B ،A و D را بعنوان خروجی تولید می نماید. این خروجی ها همانطور که در رابطه ی بالا نمایش داده شده اند برای بیان رابطه ی منتجه های تنش و کرنش در کامپوزیت های چندلایه و همچنین بررسی تئوری های شکست در کامپوزیت ها مورد استفاده قرار می گیرند.