بلاگ

آخرین اخبار و مقالات ما را دنبال کنید.

میانیابی ایتکن (Aitken Interpolation)

  روش درونیابی ایتکن (Aitken Interpolation) روشی برای درونیابی داده هایی با فواصل نا مساوی (و مساوی) می باشد. این روش دقتی مشابه روش نیوتن دارد اما با بازدهی بالاتر از نظر اجرا با کامپیوتر است.نقطه ی میانیابی شده ی (yp = f(xp در xp را می توان با الگوریتمی تکراری مانند آنچه در ...

حل تیر گیردار نامعین با مقطع متغیر و بار متغیر خطی با استفاده از روش دیفرانسیل کوادراچر تعمیم یافته (GDQ Method)

  در پروژه ی حاضر تیر نمایش داده شده در شکل بالا با استفاده از روش دیفرانسیل کوادراچر تعمیم یافته (GDQ Method) حل شده و نتیجه با پاسخ بدست آمده از روش فاینایت دیفرنس مقایسه شده است. فایل فشرده ی ارائه شده حاوی فایل وورد گزارش پروژه (به زبان فارسی،نوشته شده توسط یکی از ...

حل سیستم ارتعاشی جرم-فنر-دمپر یک درجه آزادی با استفاده از روش دیفرانسیل کوادراچر تعمیم یافته

فایل ارائه شده در پروژه ی حاضر برنامه ای است (نوشته شده در متلب) که در آن معادله دیفرانسیل ارتعاشات اجباری سیستم جرم-فنر-دمپر به شکل با استفاده از روش دیفرانسیل کوادراچر تعمیم یافته حل شده است و حاصل با حل تحلیلی مقایسه می گردد. روش DQ (دیفرانسیل کوادراتور) برای اولین بار در ...

حل تفاضل متناهی برای معادله ی موج (Finite-Difference Solution for the Wave Equation)

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) هذلولی به شکل کلی زیر بیان میگردد: یکی از مثال های مهم کاربرد این معادلات در معادلات موج است که دارای همین شکل معادله می باشند. برنامه ی حاضر با دریافت توابع مرزی و سایر ورودی های لازم برای حل معادله به حل معادله ی ...