بلاگ

آخرین اخبار و مقالات ما را دنبال کنید.

محاسبه ی معکوس ماتریس با استفاده از کوفکتور (Cofactor)

در جبر خطی کوفاکتور (یا گاهی مکمل”adjunct”) به ساختاری گفته می شود که هم در محاسبه ی دترمینان و هم در محاسبه ی معکوس یک ماتریس مربعی کاربرد دارد. بطور خاص برای هر عضو (i,j) در یک ماتریس مربعی یک عدد بنام کوفاکتور (i,j) محاسبه می گردد که در ماتریسی ...

فرآیند متعامد سازی گرم-اشمیت (Gram–Schmidt Orthogonalization Process)

الگوریتم گرم-اشمیت (Gram–Schmidt) در جبر خطی روشی برای متعامد سازی مجموعه ای از بردار های مستقل خطی است که با دریافت مجموعه ی متناهی بردارهای خطی مستقل (linearly independent) به شکل {S = {v1, …, vk یک مجموعه بردار متعامد به شکل {S′ = {u1, …, uk تولید می نماید. ...

فاکتورگیری LU با محور گیری (LU Factorization with Partial Pivoting)

یکی از روش های حل دستگاه معادلات خطی استفاده از فاکتورگیری LU است. در این برنامه روش فاکتورگیری LU با محورگیری (partial pivoting) ارائه گردیده است. برنامه حاضر با دریافت ماتریس مربعی A به تولید ماتریس های پایین مثلثی L و بالا مثلثی U در رابطه ی بالا می پردازد. ...

قاعده کرامر (Cramer’s Rule)

  این برنامه با استفاده از قاعده کرامر به حل دستگاه معادلات خطی می پردازد. قاعده کرامر عنوان روشی در جبر خطی (linear algebra) است که به ارائه ی حل دستگاه معادلات خطی با جواب منحصربفرد و هر تعداد مجهول می پردازد. در این روش ماتریس ضرایب A (در فرم کلی ...

انتگرال گوس کوادراچر (Gaussian Quarature)

  این برنامه با استفاده از الگوریتم قاعده گوس کوادراچر (Gaussian quadrature) به تقریب انتگرال تابع بر یک بازه ی معین می پردازد. بطور خلاصه میتوان الگوریتم گوس کوادراچر را به یافتن نقاطی برای عبور خط به قسمی که خطا به کمترین میزان خود برسد خلاصه نمود. بطور مثال در شکل ...