دانلود کتاب آتشفشانهای هاوایی: از منبع به سطح
Hawaiian volcanoes : from source to surface
:ترجمه عنوان آتشفشانهای هاوایی: از منبع به سطح :نویسنده Rebecca Carey, Vale??rie Cayol, Michael P Poland, Dominique Weis :سال انتشار 2015 :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 600
|
مگابایت 40.4
pdf
صفحه 600
40.4 MB
دانلود کتاب منشا بزرگ برای گراند کانیون
A Grand Origin for Grand Canyon
:ترجمه عنوان منشا بزرگ برای گراند کانیون :نویسنده Michael Oard :سال انتشار :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
epub
|
صفحه 207
|
مگابایت 3.6
epub
صفحه 207
3.6 MB
دانلود کتاب انتقال نفت در طبیعت
Transformation of Petroleum in Nature
:ترجمه عنوان انتقال نفت در طبیعت :نویسنده P.F.Andreev, A.I.Bogomolov, A.F.Dobryanskii, A.A.Kartsev :سال انتشار :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 484
|
مگابایت 52.6
pdf
صفحه 484
52.6 MB
دانلود کتاب Geoethics: چالشهای اخلاقی و مطالعات موردی در علوم زمین
Geoethics : ethical challenges and case studies in earth sciences
:ترجمه عنوان Geoethics: چالشهای اخلاقی و مطالعات موردی در علوم زمین :نویسنده Max Wyss, Silvia Peppoloni :سال انتشار 2015 :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 451
|
مگابایت 5.9
pdf
صفحه 451
5.9 MB
دانلود کتاب طیف سنجی جذب اتمی در زمین شناسی
Atomic Absorption Spectrometry in Geology
:ترجمه عنوان طیف سنجی جذب اتمی در زمین شناسی :نویسنده Ernst E. Angino, Gale K.Billings :سال انتشار :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 155
|
مگابایت 12.6
pdf
صفحه 155
12.6 MB
دانلود کتاب روش در زمین شناسی درست
Procedures in field geology
:ترجمه عنوان روش در زمین شناسی درست :نویسنده Tom Freeman, Debora J Halbert, Stephen M Heinrich, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 1999 :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 103
|
مگابایت 3.7
pdf
صفحه 103
3.7 MB
دانلود کتاب آناتومی کوه رنجرز
The anatomy of mountains rangers
:ترجمه عنوان آناتومی کوه رنجرز :نویسنده Jean Paul Schaer, John Rodgers, Stephen M Heinrich, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 1987 :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 308
|
مگابایت 23.3
pdf
صفحه 308
23.3 MB
دانلود کتاب Geothermometry الکترومغناطیسی
Electromagnetic Geothermometry
:ترجمه عنوان Geothermometry الکترومغناطیسی :نویسنده V V Spichak, Olga K Zakharova, Nicholas Jones, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 2015 :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 194
|
مگابایت 5.1
pdf
صفحه 194
5.1 MB
دانلود کتاب تاثیر انسان و محیط زیست از استخراج: چگونه شکستگی شیل گاز ما و جهان ما تاثیر می گذارد
The human and environmental impact of fracking : how fracturing shale for gas affects us and our world
:ترجمه عنوان تاثیر انسان و محیط زیست از استخراج: چگونه شکستگی شیل گاز ما و جهان ما تاثیر می گذارد :نویسنده Madelon Lubin Finkel, Heidi Ehernberger Hamilton, Deborah Schiffrin, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 2015 :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 272
|
مگابایت 2.7
pdf
صفحه 272
2.7 MB
دانلود کتاب زمین شناسی از دریاهای چین
Geology of the China Seas
:ترجمه عنوان زمین شناسی از دریاهای چین :نویسنده Pinxian Wang, Qianyu Li, Chun-Feng Li, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 2014 :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 702
|
مگابایت 50.6
pdf
صفحه 702
50.6 MB
دانلود کتاب زمین شناسی ساختمانی: مکانیک از زخم بستر من سنگ های دگرگونی دوره اصول
Structural geology : the mechanics of deforming metamorphic rocks Volume I Principles
:ترجمه عنوان زمین شناسی ساختمانی: مکانیک از زخم بستر من سنگ های دگرگونی دوره اصول :نویسنده Bruce E Hobbs, Alison Ord, Chun-Feng Li, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 2014 :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 680
|
مگابایت 22.2
pdf
صفحه 680
22.2 MB
دانلود کتاب Chemostratigraphy: مفاهیم، ​​تکنیک ها، و برنامه های کاربردی
Chemostratigraphy : concepts, techniques, and applications
:ترجمه عنوان Chemostratigraphy: مفاهیم، ​​تکنیک ها، و برنامه های کاربردی :نویسنده Mu Ramkumar, Alison Ord, Chun-Feng Li, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 2015 :دسته بندی زمین شناسی :اطلاعات فایل
pdf
|
صفحه 538
|
مگابایت 30.1
pdf
صفحه 538
30.1 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...